Welkom bij Bootcamp Laarbeek
Sporten met een personal touch

Privacy Beleid 

Bootcamp Laarbeek respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
Bootcamp Laarbeek gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Bootcamp Laarbeek deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

Bootcamp Laarbeek zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
De werknemers van Bootcamp Laarbeek en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
De verstrekte informatie op de website www.bootcamplaarbeek.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel Bootcamp Laarbeek de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Bootcamp Laarbeek niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Bootcamp Laarbeek sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De website www.bootcamplaarbeek.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bootcamp Laarbeek.

Het is mogelijk dat er bij een Bootcamp foto's worden gemaakt, die gepubliceerd worden op de Social Media van Bootcamp Laarbeek. Bij inschrijving geef je hier toestemming voor. Indien dit niet gewenst is, is het mogelijk om dit aan te geven bij de eigenaar. Hiermee zal dan rekening worden gehouden.
De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

KLACHTEN
Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Bootcamp Laarbeek zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Bootcamp Laarbeek te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Bootcamp Laarbeek.
De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
Bootcamp Laarbeek beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Bootcamp Laarbeek verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Bootcamp Laarbeek. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Laatste versie Privacy beleid: 23-03-2023.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen