Welkom bij Bootcamp Laarbeek
Sporten met een personal touch

Algemene voorwaarden

 

Bootcamp Laarbeek is gevestigd te Beek en Donk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81383509.


ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP LAARBEEK
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door Bootcamp Laarbeek.
Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp of een training.
Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

Bootcamp Laarbeek kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Laarbeek. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Bootcamp Laarbeek toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen Bootcamp Laarbeek en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Bootcamp Laarbeek.
Voor Bootcamp Laarbeek ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootcamp Laarbeek. 

Een overeenkomst tussen Bootcamp Laarbeek en een Deelnemer bestaat uit:
(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps
(ii)  een Abonnement, dat een looptijd heeft die aangegeven is in het systeem, daarna wordt dit abonnement automatisch maandelijks opzegbaar

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer in onze Web-App. Als een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. Bootcamp Laarbeek heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.
Als een Deelnemer een (nieuw) (Jaar)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (Jaar)Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:
(i)   eerst het Eerste (Jaar)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (Jaar)Abonnement ingaat.
Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.
De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.
Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
Een Abonnement heeft een geldigheid van een 0,5 of 1 jaar. 
Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar.

PRIJZEN EN BETALING
Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.
De actuele prijzen van de Strippenkaarten, de (Jaar)Abonnementen en de Programma-abonnementen staan op de Web-App van Bootcamp Laarbeek. Bootcamp Laarbeek heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Laarbeek. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Bootcamp Laarbeek.

Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
Bij medische noodzaak is het mogelijk om voor een abonnement tijdelijke stop aan te vragen. De tijdelijke stop zal lopen tot een afgesproken datum. De klant dient deze datum zelf in de gaten te houden. Incasso zal weer starten vanaf die datum
Bij langdurige vakantie is mogelijk om één keer per jaar een maand aaneengesloten het abonnement tijdelijk te pauzeren.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Bootcamp Laarbeek automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.
Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, zal Bootcamp Laarbeek dit nogmaals proberen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zal gevraagd worden het bedrag per pin te voldoen.
Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Bootcamp Laarbeek of een door Bootcamp Laarbeek ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Bootcamp Laarbeek verschuldigd is, aan Bootcamp Laarbeek verschuldigd.
Bootcamp Laarbeek heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. Bootcamp Laarbeek bevestigt de annulering schriftelijk.
De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren altijd kosteloos.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
Een Deelnemer kan zich tot aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een (Jaar)Abonnement kan de deelnemer inschrijven op een andere training die zelfde maand.
Bootcamp Laarbeek is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Laarbeek.
Bootcamp Laarbeek heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
Buitengewone omstandigheden leveren voor Bootcamp Laarbeek altijd overmacht op en ontheffen Bootcamp Laarbeek van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Bootcamp Laarbeek ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Bootcamp Laarbeek is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Bootcamp Laarbeek van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
Wanneer een Bootcamp op een feestdag valt, komen deze Bootcamp te vervallen. Tenzij Bootcamp Laarbeek een ander besluit neemt. Hiervoor worden geen Abonnementskosten gecrediteerd.

AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
Bootcamp Laarbeek, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bootcamp Laarbeek, haar medewerkers en trainers, is Bootcamp Laarbeek niet aansprakelijk.
Bootcamp Laarbeek is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Bootcamp Laarbeek is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Bootcamp Laarbeek behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
Bootcamp Laarbeek is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

PRIVACYVERKLARING
Bootcamp Laarbeek respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
Bootcamp Laarbeek gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Bootcamp Laarbeek deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
Bootcamp Laarbeek zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
De werknemers van Bootcamp Laarbeek en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
De verstrekte informatie op de website www.bootcamplaarbeek.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
Hoewel Bootcamp Laarbeek de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Bootcamp Laarbeek niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Bootcamp Laarbeek sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De website www.bootcamplaarbeek.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bootcamp Laarbeek.
Het is mogelijk dat er bij een Bootcamp foto's worden gemaakt, die gepubliceerd worden op de Social Media van Bootcamp Laarbeek. Bij inschrijving geef je hier toestemming voor. Indien dit niet gewenst is, is het mogelijk om dit aan te geven bij de eigenaar. Hiermee zal dan rekening worden gehouden.

De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

KLACHTEN
Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Bootcamp Laarbeek zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Bootcamp Laarbeek te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Bootcamp Laarbeek.
De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
Bootcamp Laarbeek beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Bootcamp Laarbeek verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Bootcamp Laarbeek. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Laatste versie Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring: 23-03-2023.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen